Stránky SDH Chlumčany

Vítejte na oficiálních stránkách SDH Chlumčany

→ Stručně z historie SDH v Chlumčanech

                              
                                     

   Roku 1775 císařovna Marie Terezie nařizuje v "Řádu k hašení ohně" mimo jiné zrušení dřevěných komínů a jejich nahrazení zděnými. Dřevěné komíny se však udržely až do 19. století. Požárně nebezpečná řemesla jako kováři, bednáři či výrobci střelného prachu museli pracovat mimo městskou zástavbu.

     Domy v té době byly převážně dřevěné, kouř z ohniště odcházel volně otvorem ve střeše. Teprve později se zaváděly komíny pletené z proutí či ze dřeva a omazané cihlářskou hlínou. V roce 1785 je vydán císařem Josefem II. požární řád, kde jsou vypsány povinnosti městům, cechům i prostému obyvatelstvu při boji s ohněm.

     Strach z požáru byl ve středověku veliký. Tomu odpovídaly i tresty za úmyslné založení požáru. Pokud byl žhář chycen při činu, byl hozen do ohně. Byl-li chycen později, skončil na harnici.

     Patronem v boji proti ohni a ochráncem před jeho následky je sv. Florián. Bývalý válečný vysloužilec Florianus, setník II. římské legie a tehdejší vrchní úředník města Cetium zemřel 4. května 304 n. l. mučednickou smrtí při obhajobě křesťanství. Na místě, kde měl být pohřben vytryskl ze země pramen vody. Florianovy ostatky jsou uloženy v kostele augustiánského kanovnického kláštera, který byl založen v 11. století ve městě St. Florian u Linze v Rakousku.

     Ze zápisu v pamětní knize obecné školy v Chlumčanech se dozvídáme, že dne 15. srpna 1861 od komínu stavení č. p. 42 vznikl požár a za čtvrt hodiny shořelo pět stavení se tájemi a sedm obilím naplněných stodol.
     V roce 1864 je založen první český dobrovolný požární sbor ve Velvarech a v roce 1867 v Nepomuku a v Přešticích. Na základě velkého požáru dne 27. října 1890, kdy večer po úmyslně založeném požáru začalo hořet stavení č. 23 "u Švajcrů", byla v Chlumčanech dne 5. července 1891 svolána schůze občanů do hostince pana Škrábka, kde byl ustaven výbor. Stalo se tak i na základě zákona z Prvního sjezdu hasičské jednoty, který nařizoval, aby v obcích nad 50 popisných čísel byl zřízen hasičský sbor. Sbor byl založen jako desátý v pořadí v přeštické župě.

     Stanovy hasičského sboru v Chlumčanech byly schváleny dne 8. srpna 1891. V únoru příštího roku byl pořádán první hasičský ples. Výtěžek 17 zlatých byl věnován na ušití obleků pro hasiče. Peněžním darem na nákup potřebného vybavení pro chlumčanské hasiče přispěl i sám císař František Josef I., a to částkou 60 zlatých. Zájem vrchnosti o zamezení požárů byl jasný, od pohořelých, kteří většinou při požáru přišli o veškerý majetek, nebyly vybírány daně. Vzhledem k častým požárům hodnota takto ušlých daní byla značná.

     S pomocí obecního úřadu byla od firmy R. A. Smekal zakoupena za 710 zlatých čtyřkolová ruční stříkačka a v lednu 1893 paní hraběnkou ze Schonbrunu a panem farářem vysvěcena. Sbor se ale stále potýkal s nedostatkem financí a teprve v roce 1895 splácí sbor tři roky starý dluh za ušití uniforem. Uniformy byly v barvě zelené, jako měla domobrana. Finanční prostředky na svoji činnost se snaží hasičský sbor získat pořádáním plesů a zábav.

     V roce 1896 má sbor 20 členů, vlastní stříkačku, 75 m hadic, 4 m savic, 4 trubky a 6 košů. Pokladní hotovost činila 3 zlaté a 46 krejcarů. Na přepravu stříkačky byly zapůjčováni koně od sedláků za úplatu. Na vrata sedláků, kteří tuto službu zajišťovali, byla připevněna cedule s nápisem: "V tomto domě se zapůjčuje zápřah ke stříkačce."

     Složení prvního výboru SDH v Chlumčanech:
     Předseda:               Jiří Škrábek (hostinský a starosta obce)
     Velitel a jednatel:    Zdeněk Koutek (učitel)
     Místopředseda:       Adolf Šlégl (řídící učitel)
     Pokladník:              Ferdinand Pavlík (podučitel)
     Členové výboru:     Josef Škrábek (sedlák)
                                Václav Vokáč
                                Ondřej Strejc
                                Josef Jícha
                                Josef Janota
     Revizoři:               Karek Kašpar
                               Josef Škrábek
                               Josef Kolena1  
2